Warunki Korzystania

Regulamin „Auto Plaza Blog”

 

§ 1.     Postanowienia ogólne
1.         Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki korzystania z bloga internetowego „Auto Plaza Blog”, dostępnego pod adresem URL: blog.autoplaza.com.pl i www.autoplaza.com.pl/Blog (dalej: „Blog”), w tym zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za jego pomocą.

2.         Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).

3.         Administratorem Bloga, świadczącym za jego pomocą usługi drogą elektroniczną, jest „Summit Motors Poland” sp. z o.o. z adresem siedziby: ul. Popularna 70, 02-473 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000024240, NIP: 5261016043, o kapitale zakładowym: 20 452 810,68 zł, adres poczty elektronicznej: marketing@autoplaza.com.pl (dalej: „Usługodawca”).

4.         Usługodawca jest autoryzowanym dealerem samochodów Ford oraz właścicielem salonów i serwisów samochodowych Auto Plaza (ul. Popularna 70, 02-473 Warszawa, ) oraz Auto Plaza Bielany (ul. Sokratesa 11a, 01-909 Warszawa).

5.         Celem Bloga jest informowanie o działalności Usługodawcy, samochodach i technologiach marki Ford oraz prezentowanie aktualnych zagadnień dotyczących motoryzacji. Blog służy również promocji Usługodawcy i marki Ford.

6.         Użytkownikiem Bloga może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia i posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (dalej: „Użytkownik”).

 

§ 2.     Zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
1.         Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pomocą Bloga obejmują:

1.1.      informowanie Użytkowników o działalności Usługodawcy;

1.2.      umożliwienie Użytkownikom zapoznania się z treściami (w tym wpisami, plikami graficznymi i wideo) udostępnionymi przez Usługodawcę na Blogu;

1.3.      umożliwienie Użytkownikom zamieszczania komentarzy widocznych dla Usługodawcy i innych Użytkowników, odnoszących się do treści udostępnionych przez Usługodawcę na Blogu;

1.4.      umożliwienie Użytkownikom udostępniania innym użytkownikom sieci Internet treści pochodzących z Bloga na swoim profilu w serwisie społecznościowym Facebook oraz Google+ (za pomocą tzw. wtyczek społecznościowych);

1.5.      umożliwienie Użytkownikom wysyłania do znajomych (adresatów poczty e-mail) linków prowadzących do treści udostępnionych przez Usługodawcę na Blogu (za pomocą narzędzia zewnętrznego Shareaholic).

2.         Korzystanie z usług jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne. Usługi są świadczone dla wszystkich Użytkowników, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

3.         Korzystanie z usług, o których mowa w ust. 1 pkt 1.3 do 1.4 powyżej, jest możliwe za pomocą obsługiwanych przez Bloga usług społecznościowych, świadczonych przez zewnętrznych dostawców (Facebook, Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki oraz Google, Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki). Skorzystanie z powyższych usług możliwe jest wyłącznie dla usługobiorców takich zewnętrznych usług społecznościowych, to jest:

3.1.      w przypadku zamieszczania komentarzy na Blogu (ust. 1 pkt 1.3 powyżej) oraz udostępniania w serwisie społecznościowym Facebook treści pochodzących z Bloga (ust. 1 pkt 1.4 powyżej) – skorzystanie z tych usług możliwe jest za pomocą tzw. wtyczki społecznościowej Facebook, po zalogowaniu się Użytkownika do jego konta w serwisie społecznościowym Facebook;

3.2.      w przypadku udostępniania w serwisie społecznościowym Google+ treści pochodzących z Bloga (ust. 1 pkt 1.4 powyżej) – skorzystanie z tej usługi możliwe jest za pomocą tzw. wtyczki społecznościowej Google+, po zalogowaniu się Użytkownika do jego konta w usługach Google.

4.         Skorzystanie z usługi, o której mowa w ust. 1 pkt 1.5 powyżej, jest możliwe po zalogowaniu Użytkownika do jego konta poczty elektronicznej.

5.         Organizator informuje, że w przypadku zamieszczenia przez Użytkownika komentarza na Blogu, dla innych Użytkowników widoczna jest nazwa profilu tego Użytkownika w serwisie społecznościowym Facebook.

6.         Wpisy publikowane przez Usługodawcę na Blogu, w tym zawarte w nich treści i porady, stanowią jedynie opinie i mogą mieć charakter promocyjny. Wpisy na Blogu przygotowywane są z należytą starannością, nie stanowią jednak porady z zakresu motoryzacji, mechaniki, elektromechaniki lub diagnostyki pojazdowej, ani nie mogą zastąpić wizyty w profesjonalnym salonie lub serwisie samochodowym.

7.         Na Blogu dostępne są linki do innych serwisów internetowych Usługodawcy. Zasady korzystania z tych serwisów i usług świadczonych drogą elektroniczną za ich pomocą określają odrębne regulaminy, dostępne w tych serwisach.

8.         Warunkiem technicznym prawidłowego funkcjonowania Bloga jest korzystanie przez Użytkownika z komputera osobistego (PC) z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w jedną z popularnych przeglądarek internetowych w aktualnej wersji (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari), z włączoną obsługą JavaScript oraz z zainstalowaną wtyczką Adobe Flash Player w aktualnej wersji. Zalecana rozdzielczość ekranu to co najmniej 1024 na 768 pikseli.

 

§ 3.     Treści bezprawne
1.         Zabronione jest dostarczanie przez Użytkowników treści bezprawnych, stanowiących naruszenie prawa lub dobrych obyczajów, a w szczególności zamieszczanie na Blogu treści:

1.1.      obscenicznych lub wulgarnych;

1.2.      nawołujących do nienawiści, w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, pochodzenie etniczne, przynależność państwową, orientację seksualną, obrażające uczucia religijne lub bezwyznaniowość;

1.3.      propagujących ideologie totalitarne, w szczególności narodowego socjalizmu lub komunizmu, oraz kwestionujące fakty historyczne;

1.4.      godzących w dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich, w tym autorów treści umieszczonych na Blogu lub innych Użytkowników;

1.5.      naruszających prawa własności intelektualnej, w tym prawa do znaku towarowego lub innych oznaczeń odróżniających oraz w prawa autorskie lub prawa pokrewne;

1.6.      promujących, zachęcających lub instruujących w zakresie działań przestępczych;

1.7.      spreparowanych w sposób mogący stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania Bloga;

1.8.      stanowiących jawną albo ukrytą reklamę lub promocję, za wyjątkiem treści odnoszących się do Usługodawcy i marki Ford.

2.         Niedozwolone jest ponadto zamieszczanie przez Użytkowników, w ramach korzystania z Bloga, treści w oczywisty sposób niezgodnych z tematyką Bloga.

3.         Zgodnie z obowiązującym prawem Usługodawca nie ma obowiązku weryfikowania treści dostarczanych przez Użytkowników. Jednakże Usługodawca informuje, że w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści dostarczonych przez Użytkownika lub związanej z nimi działalności, jest uprawniony do niezwłocznego uniemożliwienia dostępu do tych treści. Usługodawca jest również uprawniony do uniemożliwienia dostępu do treści dostarczonych przez Użytkownika (np. komentarzy), naruszających ust. 1 lub 2 powyżej.

 

§ 4.     Rezygnacja z usług
1.         Użytkownik może w każdym czasie, w tym zarówno w terminie 14 dni od zawarcia umowy na odległość, przewidzianym dla konsumentów w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), jak również w terminie późniejszym, zrezygnować z usługi (odstąpić od zawartej na odległość umowy dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną), bez konieczności podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów z tego tytułu. W tym celu Użytkownik powinien poinformować Usługodawcę o swojej decyzji poprzez jednoznaczne oświadczenie na piśmie, nadane na adres Usługodawcy („Summit Motors Poland” sp. z o.o. z adresem siedziby: ul. Popularna 70, 02-473 Warszawa) lub pocztą elektroniczną, na adres marketing@autoplaza.com.pl.

2.         Niezwłocznie po otrzymaniu żądania, o którym mowa powyżej, Usługodawca usunie ze swojego systemu teleinformatycznego wszelkie dane, związane ze skorzystaniem przez Użytkownika z danej usługi, z zastrzeżeniem danych, które Usługodawca ma prawo zachować na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w celu dochodzenia roszczeń oraz wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Bloga.

3.         W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/827/1). Skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe.

 

§ 5.     Reklamacje
1.         Wszelkie reklamacje można zgłaszać na piśmie, na adres siedziby Usługodawcy („Summit Motors Poland” sp. z o.o. z adresem siedziby: ul. Popularna 70, 02-473 Warszawa) lub pocztą elektroniczną, na adres e-mail: marketing@autoplaza.com.pl.

2.         Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko oraz adres osoby składającej reklamację, jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz – w miarę możliwości – treści żądania.

3.         Usługodawca rozpatruje reklamacje na podstawie Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Reklamacje rozpatrywane są według kolejności wpływu, w terminie do 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę.

4.         O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji osoba składająca reklamację zostaje powiadomiona  pocztą elektroniczną lub listownie – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

 

§ 6.     Postanowienia końcowe
1.         Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Usługodawca informuje, że:

1.1.      nie stosuje kodeksów etycznych w rozumieniu art. 661 § 2 pkt 6 Kodeksu cywilnego ani kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;

1.2.      nie pobiera od Użytkowników kaucji ani nie żąda udzielenia innych gwarancji finansowych;

1.3.      nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń), o ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;

1.4.      językiem zawieranych z Usługodawcą umów o świadczenie usług drogą elektroniczną jest język polski.

2.         W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

3.         Regulamin jest udostępniony na Blogu w wersji elektronicznej, do pobrania i zapisania na urządzeniu końcowym Użytkownika, w sposób umożliwiający zapoznawanie się z nim w każdym czasie.

 

 Pobierz Regulamin w Pdf